返回首页

关于人权法的留学作业

时间:2016-03-26 21:23:25 来源:www.ukthesis.org 作者:英国论文网 点击联系客服: 客服:Damien

人权
Mensenrechten in het algemeen


这是一项人权吗?

每个人都有bebaalde权的权利,只是因为他或她是一个人。这是因为这些事情可以做的权利,作为人的权利也可以保护自己不被想伤害你的人伤害,也确保我们所有的人能够生活在和平之中。

每个人都知道自己的权利这是非常重要的。人权的认识是非常重要的,不仅因为国家的极度贫困,战争也是人类不生活在荷兰的原因。因为人权的力量,每个人都知道他们是正确的,他们都是适用的。不幸的是,在荷兰经常发生侵犯人权的行为。这是因为很多人不熟悉普遍的人权。
 
人可以分为3类。因为在许多不同的相普遍的人权,所以这将他们分开。你有宪法权利,而且当你和你的员工在工作场所需要良好氛围。这在以下所规定的国际公约中分布。

公民权利和政治权利,也被称为宪法权利,这给人一个好的生活、言论自由、信仰自由、免于酷刑和奴役,参与政治决策权、生命权、结社权;会议等等权利。

换句话说,这些法律的目的是一个好的自由和权利的存在。

经济、社会和文化权利;这些权利是对安全的关注。这意味着我们在其他住房的权利,劳动权、教育、食品、合理的生活水平,收益权等等。

Wat is een mensenrecht?

Ieder mens heeft recht op bebaalde rechten, gewoon omdat hij of zij een mens is. Dat zijn de rechten omdat die dingen mag doen, of mag hebben. Die rechten nemen je als persoon in bescherming tegen mensen die je pijn willen doen, maar ook zijn ze er om ervoor te zorgen dat we met alle mensen in vrede kunnen leven.


Het belang van Mensenrechten——人权的重要性


Het is erg belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Bekendheid van de mensenrechten is erg belangrijk niet alleen voor de landen die in grote armoede of oorlog leven maar ook voor mensen hier in Nederland. De kracht van mensenrechten is juist dat iedereen ze kent en ze dat ze overal worden toegepast. Helaas ook in Nederland worden regelmatig mensenrechten geschonden. Dat komt doordat veel mensen niet bekend zijn met de 30 universele mensenrechten.


Mensenrechten in 3 categorien——人权的3类


Mensenrechten kunnen worden onderverdeeld in 3 categorie?n. Dit om ze uit elkaar te houden, en omdat mensenrechten op veel verschillende vlakken gangbaar zijn. Zo heb je rechten uit de grondwet, maar ook rechten die je hebt als je werknemer bent en een goede sfeer op de werkvloer wilt hebben. Hieronder volgt de verdeling zoals vastgelegd in internationale verdragen.

De burgerlijke- en politieke rechten; ook wel bekend als de grondwet, hierin staan rechten om de mens een goed leven te geven, met vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, het recht om vrij te zijn van foltering en slavernij, het recht op deelname van politieke besluitvorming, het recht op leven, het recht op vereniging en vergadering.. etc.#p#分页标题#e#

Oftewel, deze wetten zijn gericht op vrijheid en het recht op een goed bestaan.

De economische, sociale en culturele rechten; deze rechten zijn gericht op veiligheid. Hieronder verstaan we onder andere het recht op onderdak, het recht op werk, onderwijs, voedsel, een redelijke levensstandaard, het recht op inkomen..etc. Deze rechten werden tijdens de Koude Oorlog in gebruik genomen door communistische staten, en raakten na verloop van tijd ook populair in de Derde Wereldlanden.

Milieu-, culturele en ontwikkelingsrechten; deze rechten zijn nauw verbonden met de economische, sociale en culturele rechten, maar meer gericht op de Derde Wereldlanden. Ze werden populair in de Derde Wereld tijdens de dekolonisatie, toen veel Afrikaanse en Aziatische staten het recht op zelfbeschikking, het recht op eigen grondstoffen, en een eerlijke welvaartsverdeling voor hun eigen volk eisten. Kortom, het recht om te leven in een omgeving die zuiver is en beschermd tegen vernietiging, het recht op culturele, economische en politieke ontwikkeling.

Maar, om deze rechten goed uit te werken, en tot een goed resultaat te maken, moet de overheid wel goed functioneren. Het recht op scholing kan alleen goed gaan als de overheid ervoor zorgt dat er goede gebouwen, materialen en leraren zijn.

Maar het recht op vrije meningsuiting is juist makkelijk te bereiken, omdat de overheid niet hoeft op te treden, maar juist moet afzien van censuur, en het opsluiten van politieke tegenstanders.

Het recht op leven is zowel een individueel grondrecht als een collectief recht.

Individueel omdat niemand zonder recht gedood mag worden, en collectief omdat iedere etnische groep het recht heeft om geen slachtoffer te worden van genocide, zoals de joden tijdens de Holocaust overkwam.


Krantenartikel—— 报纸上的文章


Mensenrechten verbrokkelen
Verbrokkeling vormt een serieuze bedreiging voor de effectiviteit van het toezicht op de naleving van mensenrechten in Europa.

Dat zegt Maud de Boer-Buquicchio, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa, de bijna zestigjarige instelling in Straatsburg die deze zomer voor het eerst te maken kreeg met een oorlog tussen twee lidstaten: Georgi? en Rusland.

Alleen de Raad van Europa, waarin 47 landen samenwerken op het gebied van mensenrechten, democratie en rechtstaat, telt zelf al zes instellingen die zich bezighouden met mensenrechten: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Europees comité inzake de voorkoming van foltering, de Adviescommissie voor het kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, de Europese commissie tegen racisme en intolerantie, de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa (Thomas Hammarberg) en de rapporteurs van Parlementaire Assemblée.

De Boer: ?Allemaal brengen ze hun arresten, adviezen, rapporten en inspectieverslagen uit. Dat is alles bij elkaar nogal wat. Daarom is betere co?rdinatie en afstemming dringend geboden."#p#分页标题#e#

De Nederlandse juriste was gisteren in Den Haag bij de opening van een conferentie over 'bescherming van mensenrechten in multiculturele samenlevingen'. Daar werden twee handleidingen gepresenteerd over controversi?le onderwerpen: het dragen van religieuze symbolen in het openbaar en het zaaien van haat.

Beide handleidingen bevatten praktische wenken voor burgers en overheden die willen weten waar de grenzen liggen. Ze zijn gebaseerd op de jurisprudentie van het Hof en de bevindingen van de andere instellingen.

Behalve door de versnippering in het toezicht op de naleving van de mensenrechten wordt de Raad van Europa ook geplaagd door chronisch geldgebrek. De Boer: ?De lidstaten houden ons al al jaren op de nullijn, ondanks het feit dat er steeds meer landen bijkomen, het werk toeneemt en het Hof het steeds drukker krijgt."

De Raad van Europa moet het al jaren doen met om en nabij de 200 miljoen euro, waarvan ongeveer een kwart voor het Hof is. Vijf grote landen (Duitsland, Frankrijk, Itali?, Rusland en het Verenigd Koninkrijk) nemen het leeuwendeel (62,5 procent) voor hun rekening.

De Raad van Europa verkeert volgens De Boer in ?een paradoxale situatie". Aan de ene kant is er brede erkenning voor de wijze waarop hij beginselen van democratie en recht verbreidt en misstanden - zoals overvolle Griekse gevangenissen, xenofobe politieke partijen, Italiaans optreden tegen Roma, Spaanse maatregelen tegen minderjarige illegalen, Russische rechtsgang - aan de kaak stelt.

Maar aan de andere kant is er de povere financi?le waardering en soms ook openlijke tegenwerking. Zo is de Raad van Europa slecht te spreken over het aparte agentschap voor de mensenrechten dat de Europese Unie (27 landen die ook allemaal deel uitmaken van de Raad van Europa) in Wenen aan het optuigen is.

De Raad van Europa en de Europese Unie hebben elkaar inmiddels gevonden in een memorandum of understanding, dat dubbel werk moet voorkomen. Maar Straatsburg kijkt met argusogen naar de financi?le armslag waarmee het EU-agentschap wordt uitgerust: 30 miljoen euro op jaarbasis.

Bozer is men in Straatsburg over de weigering van Rusland om het zogenoemde 14e Protocol te ratificeren. Dat protocol is bedoeld om de werkwijze van het Hof te verbeteren en te versnellen, opdat de werklast minder en de wachttijd korter wordt. Maar dat kan alleen als alle 47 lidstaten dat goedkeuren. Dat hebben ze allemaal gedaan, behalve Rusland.

De Boer: ?Dat protocol ligt er al vier jaar, maar wat we ook proberen, het overleg met Moskou blijft muurvast zitten. Langzamerhand houden we er rekening mee dat het nooit van kracht zal worden."

Om toch wat aan de noodtoestand bij het Hof te doen, bereidt de Raad van Europa ?een plan-B" voor, zegt De Boer. Dat komt erop neer dat zaken uit Rusland bij het Hof een ander procedure doorlopen dan zaken uit de overige lidstaten. ?Dat is een stap terug, maar de enige mogelijkheid om de Russische blokkade te doorbreken."#p#分页标题#e#

Onze mening over dit krantenartikel:
Ook wij vinden dat


Kinderrechten—— 儿童的权利


Wat zijn de rechten van het kind?
Dat zijn rechten die geschreven staan in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onder 'kinderen' wordt iedereeen onder de 18 jaar verstaan. Dat staat in artikel 1:'een kind is een menselijk wezen onder de 18 jaar. Kinder rechten gelden dus voor jongens en meisjes.

Waarom rechten voor kinderen?
Kinderen zijn kwetsbaar en kunnen hoe jonger ze zijn moeilijk voor zich zelf zorgen. Op 20 november 1959 namen de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind aan.

In die verklaring stonden 10 punten.

Waarom een verdrag?
Het jaar 1979 was het Internationale jaar van het Kind. In dat jaar bedacht Polen om een verdrag over Kinderrechten te maken. Een verdrag is bindend en een land moet zich daar aan houden.Een land zal dus eerst heel goed nadenken voor het een verdrag ondertekend.

Tien jaar later dus op 20 november 1989 waren de Verenigde Naties het eens over een Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarom is 20 november benoemd tot internationale kinderrechtendag. Er zijn in totaal 193 landen lid van het Kinderrechtenverdrag en is daarmee het mensenrechten verdrag met de meeste landen die lid zijn.Alleen de Verenigde Staten en Somali? zijn nog geen lid geworden. In het Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen die in drie delen zijn ondergebracht. Deel 1 (artikel 1-41) bestaan uit de rechten voor de kinderen zelf, het tweede deel (artikel 42-45) gaat over het toezicht van de rechten, en deel drie (artikel 46-54)gaat vooral over de procedures.

Dit zijn alle kinderrechten:
Dierenrechten
Er zijn niet alleen mensenrechten, maar ook dierenrechten.

Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar voor veel mensen is dit een zeer serieus onderwerp. Zo zetten sommigen zich in ter voorkoming van onnodig leed van dieren (bijvoorbeeld in de bio-industrie) terwijl anderen veel verder gaan en bijvoorbeeld alle vormen van vertoningen of wedstrijden met dieren willen verbieden (bijv. in het circus).

Dat dieren bepaalde rechten hebben wil niet zeggen dat dieren hetzelfde moeten worden behandeld als mensen, of dat dieren gelijkwaardig zijn aan mensen.

Toch er zijn mensen die denken dat dieren een eigen bewustzijn hebben, een eigen beschikking over hun lichaam. Dit heeft tot gevolg dat deze dieren niet meer als voedseldoeleinden gebruikt worden.

Een minderheid van alle dierenrechtenaanhangers zou dit aan alle dieren willen toekennen en wil het menselijk gebruik van dieren voor bijvoorbeeld voedsel, kleding, dierproeven en vermaak verminderen of helemaal afschaffen.

In de wetgeving worden dieren alleen gezien als objecten waarop eventueel eigendom kan worden uitgeoefend, de huidige wetgeving is er vooral op gericht om deze eigendomsrechten te beschermen, of om onnodige wreedheden tegen dieren te bestrijden. Er is ook een wetgeving opgericht om de voedselvoorziening veilig te stellen en uitbraak van ziekten te voorkomen.#p#分页标题#e#

Veel landen, Spanje, Portugal, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland (Partij voor de Dieren), hebben politieke partijen opgericht, die opkomen voor de belangen van het dier.

In Duitsland bevat de grondwet al een grondrecht voor dieren sinds 2002, die voorschrijft dat de dierlijke waardigheid gerespecteerd moet worden. Nederland kent de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Artikel 36 lid 1 van deze wet zegt:

'Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.'

Maar als mensen dieren nog steeds als objecten zien, verandert er weinig.


Vrouwenrechten—— 妇女的权利


Je hebt de volgende uitdrukking vast wel eens gehoord: "Het enige recht van een vrouw is het aanrecht". Vroeger was dit misschien wel zo, maar gelukkig is dit nu wel iets veranderd. Vrouwen hebben nu bijvoorbeeld hoge posities op de arbeidsmarkt en laten niet met zich sollen. Tenminste, dit is vooral zo in de 'voortvarende' landen. Lang niet overal op de wereld is het zo goed geregeld, in veel landen is de positie van de vrouw nog zeer laag. En mogelijkheden om hoger in rang te komen hebben ze ook niet! Ze mogen zelfs blij zijn als ze een baantje hebben, want in sommige plaatsen mag de vrouw het huis nauwelijks verlaten.

Zie hier artikel 2.1 van de grondwet:
"Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze verklaring opgesomd, zonder onderscheid van welk aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst of andere status."

En in artikel 23.3 is ook te zien ; "Een ieder zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid."

Je ziet dat hier geen onderscheid wordt gemaakt tussen vrouwen en mannen. Toch zie je dat niet altijd terug in de praktijk. Vooral 100 jaar geleden niet! De vrouwen hadden een heel ondergeschikte rol in de samenleving;

Vrouwen mochten niet stemmen en hadden dus totaal geen invloed in de politiek,
Vrouwenmishandeling was heel gewoon, als vrouwen niet deden wat mannen van hun verwachten, werden ze geslagen,
Vrouwen werden dus ook vrij vaak gedwongen tot seks. Van vrouwen werd verwacht dat ze maar 'gewoon meededen' als de man zin had om te vrijen, dit was omdat de man alle macht had binnen het gezin.
Vrouwen hadden geen gelijke kansen op een opleiding. Vervolgopleidingen waren alleen maar toegankelijk voor jongens en opleidingen voor meisjes waren vaak van mindere kwaliteit en werden niet erg serieus genomen.
Vrouwen werden gezien als een object om kinderen te baren en dienstbaar aan de man te zijn. Want 'God had de vrouw geschapen om voor de mensen te zorgen', iets wat ze toen zeer letterlijk naleefden. De vrouwen waren dus constant bezig met het huishouden en de opvoeding van de kinderen.#p#分页标题#e#
Rond 1900 werd de vrouw zich meer bewust van het onrecht en wilde alszelfstandig individu haar rechten opeisen. Ze wilden meer vrijheid om te levenzoals zij dat graagwilden.Ook zagen ze dat er steeds meer jongens naar de middelbare school gingen en er allemaal beroepsopleidingen kwamen waar meisjes niet werden toegelaten. Oftewel; er heerste onvrede.

De beweging voor vrouwenkiesrecht ontstond toen in 1849 het mannenkiesrecht werd uitgebreid. Er kwamen vele oproeren en langaanhoudende protesten tot in 1920 eindelijk de vrouwen ook kiesrecht kregen.

Periode van 1850 tot 1920 (ook wel de eerste feministische golf genoemd)

De vrouwen verbonden de strijd voor vrouwenrechten aan maatschappelijke problemen zoals alcoholmisbruik, slavernij en prostitutie. De vrouwen uit de burgerlijke milieus, de rijkere vrouwen, zagen het als hun plicht om 'sociale misstanden te verlichten'. Er ontstonden diverse vrouwenorganisaties. In de Verenigde Staten was de strijd voor het vrouwenkiesrecht een aangelegenheid van blanke vrouwen, voor zwarte vrouwen was 'geen plaats'. Dan vraag ik me toch af waarom ze zo zeer voor vrouwenrechten vochten, ze voelden zichzelf gediscrimineerd terwijl ze dus eigenlijk zelf ook discrimineerden.

In Nederland werden ook veel acties gehouden. Belangrijke resultaten waren de eerste onderwijzeressenopleiding in 1860 en te toelating van de eerste vrouw tot universitair onderwijs. Dit was Aletta Jacobs in 1871. Er ontstonden verenigingen die arbeidsmogelijkheden voor vrouwen probeerden te verbeteren, zoals Tesselschade (1872) en Arbeid Adelt (1871).

Na 1890 begon de strijd om het vrouwenkiesrecht echt. Deze periode (tussen 1850 en 1920) wordt ook wel de eerste feministische golf genoemd. Veel feministen baseerden hun aanspraak op het kiesrecht op het moederschap. Als moeders waren ze verantwoordelijk voor de opvoeding van de volgende generatie burgers, daarom behoorden vrouwen ook als volwaardige burgers beschouwd te worden. Wilhelmina Drucker richtte in 1889 de Vrije Vrouwenvereniging op (de VVV). De vereniging richtte zich op de algemene achterstelling van de vrouw. Uit deze vereniging ontstonden nog meer verenigingen en acties.

Het doel werd bereikt op 18 september 1919. Koningin Wilhelmina ondertekende de wet die vrouwen het volledige kiesrecht toekende. Maar mannen en vrouwen werden -op politiek gebied- pas in 1992 ècht gelijkgesteld. Vanaf dit jaar kregen vrouwen ook automatisch een stembriefje toegezonden.

Wat bleek nu, de vrouwen waren helemaal niet zo'n speciale groep kiezers, want ze stemden niet anders dan hun man of vader. De vrouwenbeweging verzwakte ende partijen vonden het niet langer noodzakelijk om zich in te zetten voor 'vrouwenkwesties'. De vrouwen hadden kiesrecht, hadden meer mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding (zoals naar de film gaan, sporten, auto's etc.) en mochten in meer beroepen werken. Het leek of de vrouwenemancipatie bereikt was. Ook met de komst van de zware economische crisis in 1929 ebde het feminisme weg, omdat men nu meer bezig was met overleven dan met het feminisme. In de crisisjaren hadden de confessionele partijen veel invloed in de regering. Zij vonden dat vrouwen thuis moesten blijven en de mannen het betaalde werk moesten doen. Volgens de Bijbel was het niet juist de vrouwen zo 'vrij' te laten. Maar niet alleen de confessionele dachten er zo over, ook de socialiste en de (progressieve) liberalen waren het er mee eens. De feministen verzetten zich hier natuurlijk wel tegen, maar het verzet was minder hevig dan in de eerste feministische golf. Hieraan kun je zien dat de eerste feministische golf voorbij was, maar dat het feminisme als politieke stroming bleef bestaan.#p#分页标题#e#

In de jaren 60 waren er al veel betaald werkende gehuwden vrouwen. Het was nu ook 'meer toegestaan' en geen absolute schande meer. Maar toch bleef er veel weerstand tegen het betaald werken van moeders met jonge kinderen. Het gezin mocht niet onder het betaald werken van de moeder lijden.

De meisjes en vrouwen hadden in snel tempo hun achterstand op jongens en mannen in het onderwijs ingehaald, maar de politiek bleef een mannenzaak. Maar de bestaande politieke vrouwenorganisaties zetten zich er ook niet zo sterk meer voor in als voorheen. Er kwamen nu ook veranderingen op het gebied van huwelijksrecht, abortus en voorbehoedsmiddelen. Deze veranderingen zorgden voor een gevoel van onvrede en onzekerheid bij veel vrouwen, want het was maar een geringe vooruitgang. Ze schoten er niet veel mee op; er was nog altijd een onrechtvaardig sekseverschil wat botste met het gelijkheidsdenken van deze jaren. Dit is een begin van de tweede feministische golf. In deze periode ontstonden nog twee belangrijke actiegroepen; Dolle Mina en de MVM (Man Vrouw Maatschappij).

In 1981 deden naar schatting 30.000 tot 50.000 mee aan een landelijke stakingsdag tegen de voorgestelde Abortuswet die niet genoeg tegemoet kwam aan de feministische eisen. Sinds die wet aangenomen is, is een belangrijk strijdpunt weggevallen. Hierna heeft de feministische stroming meer haar aandacht gericht op o.a. seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, incest en pornografie.

Nu, zou je kunnen spreken over een aankomende derde feministische golf. Strijd voor gelijke beloning voor gelijk werk, bijvoorbeeld. Of de feministische bewegingen onder migrantenvrouwen (Dolle Zina) die strijden tegen religieuze of culturele gemotiveerde achterstelling van vrouwen afkomstig uit bijvoorbeeld Marokko en Turkije. Ook in het Westen zijn er vrouwen in protest getreden tegen onderdrukking, verschillen tussen man en vrouw, en acties voor het tonen van hun identiteit, zoals het dragen van een hoofddoek. Vaak doen ze dit vanuit een 'westerse visie'. Opmerkelijk is dat de vrouwen alleen maar steviger in hun schoenen gaan staan naarmate de discussies heviger worden.

Het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, (ook wel kortweg het Vrouwenverdrag genoemd.) Dit verdrag is ondertekend door meerdere landen, in Nederland was dit op 18 december 1979 en werd van kracht op 3 september 1981. Dit verdrag zorgt ervoor dat in alle landen die lid zijn maatregelen worden genomen zodra het verdrag niet wordt nageleefd.

Onder 'discriminatie van vrouwen' wordt verstaan "elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening door vrouwen van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk ander gebied dan ook, ongeacht hun echtelijke staat, op de grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan te tasten of teniet te doen".#p#分页标题#e#

Een paar feitjes op een rij:
Nederland
Vrouwen verdienen 18% minder dan mannen, daarmee scoort Nederland slechter dan gemiddeld in de wereld, wereldwijd verdienen vrouwen 16% minder dan mannen. Internationale vakbondsorganisatie ITUC, 2009
Vrouwen verdienen 7% minder dan mannen in een vergelijkbare functie met eenzelfde opleiding, arbeidsduur, aantal dienstjaren en contractduur. Een mogelijke oorzaak van de verschillen is beloningsdiscriminatie. Arbeidsinspectie 2006
Traditionele 'vrouwenberoepen' als verkoopster en verpleegster, worden maatschappelijk en financieel nog steeds minder gewaardeerd dan traditionele 'mannenberoepen'. ITUC 2008
* Vrouwen bouwen via hun werkgever veel minder aanvullend pensioen op dan mannen. Mannen van 40 tot 45 jaar hebben meer dan het dubbele opgebouwd aan pensioen dan vrouwen. In de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar is de pensioenopbouw van mannen zeven keer groter dan die van vrouwen. Niet-werken, deeltijdwerk, (tussentijds) stoppen met werken, een gemiddeld lager uurloon en (in het verleden) uitsluiting van vrouwen van deelname aan pensioenfondsen zijn de belangrijkste oorzaken voor de lage pensioen opbouw van vrouwen. (Bron: SCP en CBS, 2008)
Nederlandse cijfers campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes 'We Can 2009':

39% van de vrouwen is ooit slachtoffer geworden van seksueel geweld.
Naar schatting overlijden jaarlijks 60 tot 80 vrouwen aan de gevolgen van huiselijk geweld.
Ruim 200.000 vrouwen zijn ieder jaar het slachtoffer van lichamelijk en seksueel geweld.
1 op de 6 meisjes is wel eens gedwongen tot seksuele handelingen.
Internationaal: Geweld en onrecht tegenover vrouwen is een wereldwijd probleem en is van alle tijden.

In Afrika is 60% van de HIV-slachtoffers vrouw onder andere doordat in sommige gebieden mannen denken te genezen van HIV door seks te hebben met een maagd. Aidsfonds, 2008
Wereldwijd krijgen 72 miljoen kinderen geen onderwijs. Tweederde hiervan zijn meisjes. Social Watch, 2008
Meer dan een half miljoen vrouwen sterft wereldwijd tijdens of net na de bevalling. Social Watch, 2008
Jaarlijks vallen 800.000 mensen in de handen van mensenhandelaars. Hiervan is het grootste gedeelte vrouw. Zij worden vaak uitgebuit en ingezet in de seksindustrie. Trafficking in Persons Report 2009
70% van de 1,5 miljard personen die moeten rondkomen van 1 dollar per dag is vrouw. Global Call for Action Against Poverty (GCAP), 2007


Zweten voor vrouwenrechten—— 出汗,妇女权利


Van onze redactie Vrouw AMSTERDAM - Komende maandag start met een grootse spinningmarathon voor de derde keer de internationale campagne '88 dagen', georganiseerd door vrouwenfonds Mama Cash. De campagne loopt van 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, tot 8 maart 2008, Internationale Vrouwendag. In deze periode wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor vrouwenrechten en worden fondsen geworven voor kleinschalige projecten die de positie van vrouwen verbeteren.; Vrouwenrechten zijn volgens Mama Cash eigenlijk simpelweg de mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Het is een lijst met dertig basiswaarden waar ieder mens recht op heeft, maar die vrouwen bijna nergens ter wereld kunnen claimen.#p#分页标题#e#

Sinds de oprichting in 1983 heeft Mama Cash meer dan 6000 projecten ondersteund; van voorlichting aan Georgische vrouwen over hun rechten en positie tot bescherming van vrouwen in Ciudad Juarez, een Mexicaanse grensstad waar in de loop der jaren 4500 vrouwen spoorloos zijn verdwenen.

Onder aanvoering van presentatrice en zangeres Angela Groothuizen, sinds vorig jaar ambassadrice van Mama Cash, zullen maandag bekende en minder bekende Nederlanders zich bij Fitness First in Amsterdam in het zweet fietsen om geld op te halen voor vrouwenrechten. De marathon is dan al enkele dagen bezig: vanaf 7 december kunnen vrouwen bij filialen in den lande van Fitness First spinnen voor vrouwenrechten.

Angela Groothuizen: "De campagne is broodnodig. Zeker als je bedenkt dat bijvoorbeeld huiselijk geweld de belangrijkste doodsoorzaak is onder vrouwen tussen 15 en 45 jaar en er in de afgelopen jaren steeds minder geld beschikbaar is gemaakt voor vrouwenrechten." De campagne roept mensen op te doneren of zelf acties te bedenken, bijvoorbeeld het verkopen van zelf geschreven gedichtjes of stoppen met roken en het geld dat je uitspaart doneren. Het streven van Mama Cash is 250.000 euro op te halen, bedoeld voor diverse projecten wereldwijd.

"Investeren in kleinschalige vrouwenprojecten vind ik heel belangrijk", zei Angela Groothuizen vorig jaar bij haar aantreden als ambassadeur van Mama Cash. "Juist de kleine projecten die vrouwengroepen zelf starten, zijn heel succesvol. Als je investeert in vrouwen, investeer je in de hele gemeenschap." De campagne zal begin maart volgend jaar worden afgesloten met een badkuipenrace

Iets wat op dit moment erg actueel in beeld is:

SGP mag geen vrouwen meer discrimineren'

Gepubliceerd: 28 november 2009 09:46 | Gewijzigd: 29 november 2009 23:14 Door een onzer redacteuren Den Haag, 28 nov. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) mag vrouwen niet langer discrimineren. De overheid moet daartoe ?alle passende maatregelen" treffen. Dat adviseert de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies (links) en Kamerlid Kees van der Staaij.

De uitspraak door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege dat in bijna driekwart van de zaken het advies van de procureur-generaal volgt, staat gepland voor 26 februari volgend jaar.

Vrouwen mogen wel lid worden van de SGP, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties bekleden. Zowel de rechtbank als het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder dat de overheid in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door deze opstelling van de SGP te gedogen. Volgens artikel 7 van het Vrouwenverdrag is de Staat verplicht alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven uit te bannen.

De procureur-generaal onderschrijft de conclusie van het hof uit 2007 dat de Staat deze verplichting ten onrechte laat wijken voor de bescherming van de grondrechten van de SGP en haar leden. ?Dat de Staat garandeert dat vrouwen die zich verkiesbaar stellen op gelijke wijze als mannen worden behandeld, neemt niet weg dat de SGP belemmeringen opwerpt voor de verkiesbaarheid van vrouwen en dat de staat daartegen niet optreedt." De pg laat zich niet duidelijk uit over welke maatregelen de overheid kan nemen, maar spreekt over een ?actieprogramma" om discriminatie van vrouwen geleidelijk af te bouwen en over een ?overgangsbepaling voor zittende politieke partijen". De SGP wacht de definitieve uitspraak af. ?Het is verstandig het juridisch droog te houden." Het advies heeft geen gevolgen voor de subsidie die de SGP krijgt. In juli moest minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) zich voor het VN-mensenrechtencomité verantwoorden voor de weigering van SGP om vrouwen toe te laten in de politiek. Hij benadrukte toen dat de SGP de enige partij is die zich zo opstelt en op dit moment slechts twee van de 150 zetels in de Tweede Kamer heeft.#p#分页标题#e#

Onze mening over het feit dat de SGP geen vrouwen toelaat in hun partij:

Sara's mening: Ik vindt het aan de ene kant belachelijk dat ze geen vrouwen toelaten in hun partij, alsof vrouwen minder zijn.of dat mannen juist beter zijn? Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, nouja, als je geen vrouwen toelaat in je partij, ik denk dat je dan veel stemmen mist tijdens de verkiezingen, want de vrouwen zullen vast niet zo snel op een 'mannenpartij' stemmen die vind dat de vrouwen in hun positie als moeder beter tot hun recht komen dan als ze over de politiek meebeslissen. Kortom, ik vind het een beetje vreemd.

Jo?la's mening: Zelf vind ik dit echt te belachelijk voor woorden, vrouwen hebben net zo goed en evenveel recht op een eerlijke kans om in een partij te komen. Zoals Sara al zei denk ik ook dat de partij dan veel minder stemmen krijgt bij de verkiezingsronde want veel vrouwen willen denk ik niet op een partij stemmen waar geen vrouwen toegelaten worden. Zelf zou ik er dan ook niet op de SGP stemmen.


Mensenrechten tijdlijn—— 人权的时间表


Deze tijdlijn is een kort historisch overzicht van de belangrijkste documenten, gebeurtenissen, bewegingen en mensen die hebben bijgedragen tot het ontstaan van het begrip mensenrechten.


De Grieken—— 希腊人


Hierbij draait alles om het ontstaan van democratie. Hoewel democratie stamt uit het Grieks, was het in het oude Griekenland (in tegenstelling tot nu) alleen maar bestemd voor de rijke aristocratie, en absoluut niet voor slaven of vrouwen. Pas in de tijd van Pericles ( einde 5e eeuw voor Christus) hield men ook rekening met de politieke en burgerlijke rechten van de rest van de bevolking. De Atheense democratie legde de grondslag voor het ontstaan en verdere ontwikkeling van de rechten van de mens.


De Romeinen—— 罗马人


De Sto?cijnse filosofen beschouwden de wereld als één grote gemeenschap waar alle mensen broeders zijn. Hun geloof in de gelijkheid van de mensen, ondanks ras, klasse of rang, legde de basis van het begrip 'natuurrecht'.

Lucius annaeus seneca (4 v.Chr.- 65 N. Chr.), Sto?cijns filosoof en adviseur van keizer Nero. In "brieven van een sto?cijn" zet hij onder meer zijn verlichte idee?n uiteen over de behandeling van slaven.


13de eeuw—— 13世纪


1215 Magna Charta: Een overeenkomst tussen de Engelse baronnen en koning Jan, waarbij grondwettelijke middelen werden gebruikt om de tirannieke macht van de koning te beperken. Het verleende vrije burgers (alleen aan vrije burgers!) het voorrecht van bezit en vrijheid. "Aan niemand zal gerechtigheid of recht verkocht, ontzegd of verhinderd worden."


17de eeuw——17世纪


1679 Habeas Corpus Act, Engeland. Deze wet bepaalt dat een gevangene fysiek voor de rechtbank moet worden gebracht zodat er een grondig onderzoek kan worden ingesteld naar de reden van zijn gevangenneming. Dit recht volgde uit de Magna Charta, maar werd door de meeste heersende koningen genegeerd.#p#分页标题#e#

De Verlichting. De Verlichting was een Europese liberale, progressieve en antikerkelijke filosofische stroming die ontstond uit de snelle opgang van de wetenschap en baseerde zich op het geloof in de menselijke individu.

John Locke (1632-1704), Brits filosoof wiens werk aan de basis lag van de liberale democratie en de Verlichting. In "Over de vrijheid en volkssoevereiniteit" uit 1690 introduceerde hij het begrip natuurrechten, wat de inspiratie zou worden voor de principes van de Amerikaanse Revolutie.

1688 The "Bill of Rights". Dit was het grondwettelijke resultaat van de Glorierijke Revolutie die scheiding bracht tussen de macht van de koning en het parlement en aan het parlement vrijheid van meningsuiting en het recht op vrije verkiezingen verleende.

1688-1689, de Glorieuze Revolutie. Tijdens deze revolutie werd koning Jakobus II van Engeland verdreven vanwege 'ongrondwettelijk' gedrag. William en Mary kwamen aan de macht na goedkeuring van de Declaration of Rights die deel uitmaakte van de Bill of Rights.


18de eeuw——18世纪


1776 Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, "Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk."

1791 Amerikaanse 'Bill of Rights', de Amerikaanse grondwet.

Voltaire (1694-1778), Frans dramaturg en filosoof. Voltaire was sterk be?nvloed door Locke, één van de belangrijkste figuren van de Verlichting wiens geschriften aanzetten tot actie.

Tom Paine (1737-1809), een in Engeland geboren Amerikaanse revolutionair en auteur van "Common Sense, an appeal for American independence". Hij publiceerde ook "The Rights of Man" (1791-92) waarin hij de Franse Revolutie verdedigde.

Thomas Jefferson (1743-1826), speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse Revolutie en schreef de Onafhankelijkheidsverklaring. Hij werd tweemaal verkozen tot president.

1789 Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger, Frankrijk. "Artikel 1: Mensen worden vrij geboren en blijven vrij en gelijk in rechten."

1789-99 Franse Revolutie Afschaffing van de monarchie en ontstaan van de republiek.

Olympe de Gouges (1755-1793), Frans revolutionair, toneelschrijver en politiek auteur. Schreef "De rechten van de vrouw" (1791) omdat de Verklaring van de Rechten van de mens en van de burger in de praktijk niet werd toegepast op vrouwen.

Mary Wollstonecraft (1759-1833), opvoedkundige en schrijfster, de "moeder" van het feminisme. In 1792 reisde zij naar Frankrijk om zelf getuige te zijn van de Revolutie. Zij schreef in 1794 "De rechtvaardiging van de rechten van vrouwen".

William Wilberforce (1759-1833), parlementslid en leider van de antislavernij beweging in Groot-Brittanni?. In 1789 hield hij in het Engelse parlement zijn eerste image_phpaCzCv8toespraak tegen de slavernij.#p#分页标题#e#

Abolitionisme. De slavernij werd al in 1671 werd bekritiseerd door de Quakers, maar deze beweging ter afschaffing van de slavernij ontstond pas omstreeks 1783. Het kende tot ongeveer 1888 vooral aanhangers in Groot-Brittanni?, de Verenigde Staten en Frankrijk.


19de eeuw——19世纪


Wet tegen de slavernij, goedgekeurd in Groot-Brittanni? in 1807

Wereldcongres tegen slavernij, Londen, 1840. De slavernij werd in 1838 verboden in alle Britse kolonies, in de Franse en Deense kolonies in 1848, in de Nederlandse kolonies in 1863 en in de Verenigde Staten aan het eind van de Burgeroorlog in 1865.

Franse Liga voor de Mensenrechten werd opgericht in 1898 naar aanleiding van de affaire Dreyfus.

Abraham Lincoln (1809-65) werd in 1861 president van de Verenigde Staten. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de bevrijding van de slaven. In zijn toespraak in Gettysburg in 1863 zei hij: "...wij nemen hierbij het stellige voornemen dat deze doden niet nutteloos gestorven zijn en dat deze natie onder God een nieuwe vrijheid zal kennen, en dat het bestuur van mensen, door mensen en voor mensen, niet zal verdwijnen van deze aarde."

Harriet Tubman (1820-1913), geboren als slaaf. Stond bij haar volk bekend als "Mozes". Gekleed als man leidde zij meer dan 300 slaven naar de vrijheid. Ze werkte als verkenner en verpleegster in het Amerikaanse unionistenleger.

Sojourner Truth (1797-1883), geboren als slaaf. Zette zich na de Burgeroorlog in voor de rechten van zwarten. Ze was een invloedrijk vrouwenrechtenactiviste.

Suffragette-beweging, ontstond in 1848 in Seneca Falls (Verenigde Staten) op de Women's Rights Convention (conventie voor de rechten van de vrouw). De beweging kende later navolging in Groot-Brittanni? waar in 1869 het eerste offici?le verzoek tot stemrecht voor vrouwen werd voorgelegd aan het Parlement. In de VS was Wyoming in 1869 de eerste staat die vrouwen stemrecht verleende. Nieuw-Zeeland volgde als eerste land in 1893.

Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), stichtend lid van de Women's Rights Movement, choqueerde in 1848 de afgevaardigden op de Seneca Falls Convention met haar eis tot stemrecht voor vrouwen.


20ste eeuw——20世纪


1920 Volkenbond, opgericht tijdens de nasleep van de eerste wereldoorlog voor de vreedzame oplossing van internationale problemen. 58 landen lagen aan de basis, de Verenigde Staten weigerden toe te treden. Ook oprichting van de International Labour Organisation (ILO) voor de promotie van economische rechten en sociale rechtvaardigheid.

Woodrow Wilson (1856-1924), Amerikaans president, grotendeels de grondlegger van de Volkenbond.

Mahatma Gandhi (1869-1948), Indisch staatsman. Zeer bekend moreel hervormer en voorstander van passief en geweldloos verzet als middel van burgerlijke ongehoorzaamheid.

32_fdr_1Het Atlantisch Handvest uit 1941 omvatte de "four freedoms" volgens Roosevelt, zoals "freedom from want & fear" (het vrij zijn van gebrek en angst) en "freedom of speech & religion" (vrijheid van meningsuiting en godsdienst). Dit was de belangrijkste drijfveer voor de geallieerden bij hun tussenkomst tijdens de tweede wereldoorlog.#p#分页标题#e#

Franklin Roosevelt (1882-1945), Amerikaans president en idealist die met zijn nieuwe deal de strijd aanbond tegen de economische crisis in het Amerika van de jaren 1930. Hierdoor kregen werklozen nu economische en sociale rechten. Hij was getrouwd met Eleanor Roosevelt.

1945 De Verenigde Naties werden opgericht met een handvest dat door 50 landen werd ondertekend die zich plechtig verbonden tot het voorkomen van oorlog door internationale samenwerking.

1948 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het eerste internationale wettelijke instrument om normen in te stellen voor de bevordering van politieke, economische, sociale en culturele rechten.

1949 De conventies van Genève zijn een serie van 4 internationale verdragen rond de bescherming van oorlogsslachtoffers. Het werd ondertekend door 58 regeringen en de heilige stoel.

Eleanor Roosevelt (1884-1962), Vrouw van Amerikaans president Franklin Roosevelt. Eleanor was een Amerikaans sociologe, journaliste, VN-afgevaardigde en in 1947 voorzitter van de VN commissie voor de rechten van de mens. Ook was ze mede-auteur van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

René Cassin (1887-1976), Frans politicus, betrokken bij de oprichting van de VN-commissie voor de Rechten van de Mens.

1949 Raad van Europa, opgericht door 10 landen met als doel het streven naar vrijheid en samenwerking door op te komen voor democratie en mensenrechten.

1950 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ondertekend in Rome door 12 Europese landen. Door dit internationale verdrag verbonden de lidstaten zich tot het respect voor en de toepassing van de fundamentele mensenrechten in hun land. Hierop wordt toegezien door de Commissie en het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De Civil Rights-wetgeving voor donkere mensen in Amerika. Begon in de jaren 1950 met de wetten over de opheffing van de rassenscheiding in scholen en in het openbaar vervoer. In 1957 volgde de wet ter bescherming van de burgerrechten van zwarten.

Rosa Parks (1913- ), lid van de Women's Political Council, kwam in de gevangenis terecht omdat zij op een gesegregeerde bus weigerde haar zitje af te staan aan een blanke man en plaats te nemen in het "neger"-gedeelte van de bus. Dit incident was de rechtstreekse aanzet tot de Montgomery (Alabama) bus boycot van 1955-1956. Het was ook de aanzet voor de American Civil Rights Movement en bood vanaf 1957 Martin Luther King een platform voor zijn acties met de Southern Christian Leadership Conference.

Martin Luther King, jr (1929-68), leider van de American Civil Rights Movement, werd in 1968 vermoord.

Rigoberta Menchu (1959- ), Guatemala, leidster van de Maya-indianen. Verdedigt de rechten van de autochtone bevolking van Latijns-Amerika, lid van de VN-commissie voor de Rechten van de Mens. Ze kreeg in 1992 de Nobelprijs voor de vrede.

Chai Ling (1966- ), leider van de Chinese studentenbeweging voor democratie, aanvoerder van het studentenprotest en de hongerstakingen op het Tiananmen-plein in 1989 toen tijdens een vredesdemonstratie duizenden studenten, samen met gewone mannen en vrouwen werden vermoord door regeringstroepen.#p#分页标题#e#

Andrei Sakharov (1921-1989), Russisch kernfysicus, mensenrechtenactivist en hervormer. Kreeg de Nobelprijs voor de vrede in 1975. Trouwde in 1971 met mensenrechtenactiviste Yelena Bonner. Ze werden beiden naar Gorki verbannen in de jaren 1980, maar kwamen in 1986 vrij door president Gorbatsjov. Sakharov werd toen ook verkozen voor het congres van landenafgevaardigden.

Alexander Solzhenitsyn (1918- ), Russisch schrijver en historicus. Werd onder de opeenvolgende communistische regimes veroordeeld tot dwangarbeid in strafkampen. Deze ervaringen beschreef hij in zijn werken "de eerste cyclus" en "de Goelag-archipel" waarin de rest van de wereld voor het eerst kennismaakte met de communistische repressie. Na jarenlange ballingschap in de VS keerde hij onlangs terug naar Rusland om er mee te werken aan de nieuwe democratie.

Václav Havel (1936- ), Tsjechisch toneelschrijver, mensenrechtenactivist, medestichter en woordvoerder van Charta 77. Kwam in de gevangenis omwille van zijn politieke werk. Was later een van de oprichters van de eerste wettelijke oppositiebeweging in 1989, het Burgerforum. Werd in december 1989 verkozen tot president van (het toenmalige) Tsjecho-Slowakije.

Anti-apartheidsbeweging 1959-1994, opgericht door Aartsbisschop Trevor Huddleston en Julius Nyerere, president van Tanzania. Hoofddoel was de boycot van Zuid-Afrikaanse producten, het beletten van investeringen en het isoleren van Zuid-Afrika van de rest van de wereld.

Steve Biko (1946-1977), stichter van de Black Consciousness Movement in Zuid-Afrika. Werd tijdens zijn gevangenschap doodgefolterd. Hij groeide uit tot martelaar en inspiratie voor de anti-apartheidsstrijd.

Nelson Mandela (1918- ), belangrijkste leider van het African National Congress, de anti-apartheid verzetsbeweging. Werd in 1990 vrijgelaten na 27 jaar opsluiting als politiek gevangene. In mei 1994 worden zwarte Zuid-Afrikanen vrije burgers en kwam het ANC in de regering met Nelson Mandela als eerste zwarte president van Zuid-Afrika.


De geschiedenis van de 18e eeuw: De Amerikaanse en fransenrevolutie—— 18世纪的历史:美国和fransenrevolutie


Na een lange en bittere strijd tegen Engeland riepen de dertien Amerikaanse kolonies de onafhankelijkheid uit. In Philadelphia wordt op 4 juli 1776 de 'onafhankelijkheidsverklaring'(the Declaration of Independece) getekend. In de verklaring staat dat iedereen gelijk is voor de wet en dat ieder mens onschendbare rechten bezit bijvoorbeeld: Geluk, Leven en Vrijheid. De regering moet die rechten naleven en waarborgen. Een regering mag alleen regeren als volk dat goed vind en daarvoor instemt. De onafhankelijkheidsverklaring van de VS was toen nog niet geldig voor de slaven. De slaven uit het zuiden van de VS kregen dat pas in 1863.

Dit is een afbeelding van de eerste offici?le vlag van de Amerikaanse Natie. Op de vlag staan dertien strepen en sterren omdat de Amerikaanse Natie bestaat uit dertien voormalige kolonies.#p#分页标题#e#

De Amerikaanse Grondwet wordt in 1787 opgesteld. Een grondwet is de belangrijkste wet van een land. Andere rechten die in strijd zijn met de rechten die in de Grondwet staan zijn verboden. In de Amerikaanse Grondwet staat bijvoorbeeld: Vrijheid van mening en meningsuiting en het recht op een eerlijk proces.

In de grondwet stond toen nog niet dat alle burgers het recht hebben om te kiezen en gekozen te worden.

Lodewijk XVI (Bron: thinkquest.nl)In die zelfde tijd komen de laagste standen in Frankrijk in opstand tegen de koning(Lodewijk XVI), kerk(geestelijken) en de adel. De adel en de kerk maakten enorme misbruik van hun macht, en heften hoge belastingen zonder daar ook maar iets voor terug te geven. Er waren in die tijd enorme verschillen tussen de standen.

Bij de mensen van de laagste standen kregen de idee?n over de gelijkheid van mensen en de Amerikaanse Revolutie veel invloed. Dat leidde tot de Franse Revolutie. In 1789 legden de Franse opstandelingen de idee?n vast in hun Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger, die verklaring werd op 26 augustus aanvaard.

In die verklaring staat o.a. dat het niet verboden mag worden wat niet door de wet is verboden, dat niemand zomaar gearresteerd mag worden, dat iedereen vrij is in geloof, overtuiging en meningsuiting en wat ook erg belangrijk was is dat de belasting moet worden opgelegd naar het vermogen en dat het eigendom van mensen onschendbaar is.

Die rechten die zijn voortgekomen uit de revoluties van Frankrijk en de VS hebben erg veel invloed in Europa.

In 1795 van in Nederland de Bataafse revolutie plaats. Veel mensen hebben een hekel dan maar een persoon dat was de stadhouder zoveel macht had. De mensen (patriotten) nemen in 1795 samen met de Fransen de macht over van de stadhouder.

Er komen op dat moment verkiezingen, er wordt een parlement gekozen. Het parlement stelt in 1798 een grondwet op, waar in staat dat alle burgers voor de wet gelijk zijn.


De Grondwet—— 宪法


De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Hierin staan de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers.

Het begon op 1 mei 1798, toen de eerste grondwet in Nederland, de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, werd ingevoerd door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek.

Amerika en Frankrijk hadden al een soort van Grondwet ingevoerd, de grondwet in Nederland was geschreven naar Frans voorbeeld. Na invoering ontstonden de twee volksvertegenwoordigende kamers en de diverse ministeries. Er was voor het eerst vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers vastgelegd, en de staatsrechtelijke eenheid van de Nederlandse provincies.

In december 1813 werd een nieuwe orde gevestigd; prins Willen Frederik van Oranje-Nassau, de zoon van stadhouder Willem V werd uitgeroepen tot vorst. In hetzelfde jaar riep Willem Frederik een nieuwe commissie uit die een nieuwe Grondwet moest ontwerpen. De commissie kwam eind december 1813 voor het eerst bijeen, drie maanden later, op 29 maart 1814, werd tijdens de Vergadering van Notabelen het voorstel van de commissie goedgekeurd door notabelen, door Willem zelf aangewezen. Een dag later werd Willem van Oranje ingehuldigd als 'soeverein vorst' ('soeverein' betekend oppermachtig/verheven).#p#分页标题#e#

Deze nieuwe Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden zou ruim een jaar van kracht zijn. Veel aandacht ging uit naar de positie van de vorst en het vorstenhuis. Er werd een centralistische monarchie ingevoerd, oftewel; de vorst had veel macht, en de Staten-Generaal weinig macht. De Staten-Generaal had het recht van initiatief (recht om wetsvoorstellen te doen) en een beperkt begrotingsrecht en ze mochten wetsvoorstellen goed- of afkeuren. Maar, wat ze niet hadden was het recht om voorstellen te wijzigen en rechten om de vorst te controleren.. de vorst kon bovendien om de Staten-Generaal heen, door zaken bij 'Besluit' af te doen. (Besluiten hoefden niet voor akkoord aan de Staten-Generaal worden afgelegd, maar wetten wel.)

In 1815 waren er plannen van het Congres van Wenen, (Het Congres van Wenen of Weens Congres werd na de val van Napoleon in 1814 en 1815 gehouden door de overwinnende mogendheden Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk met als doel de staatkundige herordening en institutionele reconstructie van Europa.) om Nederland te herenigen met het latere Belgi?, om zo het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te laten ontstaan. Willem stelde een nieuwe Grondwetscommissie in, en van die commissie maakten ook Belgen deel uit. Helaas was het dit keer heel wat moeilijker; Belgi? was katholiek, en Nederland was protestants. Oftewel, er was heel was gedoe om de Belgen te accepteren, vooral de Zuidelijke Nederlanden hadden het er moeilijk mee. De Staten-Generaal in Den Haag keurden het voorstel goed, maar veel animo was er niet in de Zuidelijke Nederlanden. Veel van de door Willem aangewezen notabelen bleven thuis; erger nog is dat een meerderheid het voorstel afkeurt. Bij 126 leden van deze meerderheid is het motief de vrijheid van godsdienst die zij in deze vorm verwerpen. Deze vrijheid was echter door het Congres van Wenen dwingend opgelegd. Toen deed Willem iets wat eigenlijk absoluut niet door de beugel kon.. Willem telde hun stemmen bij die van de ja-stemmers, voegde er het aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte 'Hollandse Rekenkunde' toch nog aan een meerderheid.

Op 16 maart 1815 riep Willem zich uit tot koning Willem I der Nederlanden, in augustus riep hij zich uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en kondigt op 24 augustus 1815 de nieuwe Grondwet voor het koningrijk der Nederlanden af. Belangrijkste verandering was het splitsen van de Staten-Generaal in de 1e en de 2e kamer, zoals we die vandaag de dag nog kennen. De Eerste Kamer mag alleen 'ja' of 'nee' tegen wetsvoorstellen zeggen, terwijl de Tweede Kamer stemt over wetsvoorstellen en die ook zelf mag indienen. Nog altijd houd de koning veel macht, en bovendien blijft de mogelijkheid om de Staten-Generaal te omzeilen door zaken te regelen bij Besluit. Nieuwe grondwetten werden ingesteld, zoals de vrijheid van drukpers, het recht van petitie en de bescherming van de woning.

pgHet verzet neemt toe als blijkt dat de Noordelijke Nederlanden veel grotere staatsschuld hebben dan de Zuidelijke Nederlanden, wat maakt dat het Zuiden zich verzet tegen de hoge belastingen, en nog altijd het katholieke en het protestantse geloof met elkaar blijven botsen. Het verzet neemt nog verder toe als Willem I in 1823 het Taalbesluit afkondigt; in de Vlaamse provincies mag voortaan alleen nog Nederlands als offici?le taal worden gebruikt. In juli 1830 beginnen de rellen, wat in september eindigt in een heuse strijd. Op 4 oktober 1830 wordt de zelfstandige staat Belgi? uitgeroepen, en al in november wordt Belgi? door de Europese landen erkend. Maar Willem I weigert de scheiding te erkennen, in augustus 1831 vond de Tiendaagse Veldtocht plaats, waarbij het Nederlandse leger eerst successen behaalt, maar na Franse bemiddeling moet het leger zich terugtrekken en is de scheiding van Nederland en Belgi? definitief. Pas in 1839 legt Willem I zich daarbij neer en aanvaardt het Scheidingsverdrag.#p#分页标题#e#

Maar, nu Belgi? en Nederland gescheiden waren, moest ook de Grondwet worden herzien. In de Grondwet werd opgenomen dat ministers vervolgd kunnen worden voor am77btsdaden die strijdig zijn met de Grondwet of andere wetten, en het contraseign van Koninklijke Besluiten werd ingevoerd. Dat laatste wil zeggen dat er verplichte ministeri?le medeondertekening onder elke wet of besluit moest staan. Dit hield in dat de minister verantwoordelijk was, en niet de koning of de regerende vorst. En natuurlijk werd ook de scheiding tussen Belgi? en Nederland vastgelegd in de grondwet. Thorbecke speelde toen al een kleine rol in dit nieuwe besluit, want hij stemde tègen elke nieuwe wet, omdat hij vond dat ze nog niet ver genoeg gingen.

Johan Rudolf Thorbecke
De grondwetswijziging van 1848 begon bij de liberaal Johan Rudolf Thorbecke. Koning Willem I regelde alles voor het volk, hierdoor werden de Nederlandse burgers gemakzuchtig en werden ze niet gestimuleerd om hun best te doen. Thorbecke vond dat dit veranderd moest worden, en snel ook anders zou de Nederlandse natie ten onder gaan. Nadat Belgi? zich had afgescheiden ging het berg af waards. Er heerste armoede, cholera en er ontstonden rellen tussen de bevolking. Ook brak in maart 1848 in Duitsland en Frankrijk een revolutie uit, en de rellen in Nederland (vooral in Den Haag en Amsterdam) werden groter. Deze hadden niet zozeer met de revolutie te maken, maar meer met de slechte economische toestand en armoede.

Thorbecke vond dat de burgers het parlement moesten kiezen, en dat dat parlement de hoogste macht moest krijgen. Ministers moesten niet langer dienaren van de koning zijn maar moesten steun zoeken bij het parlement. Het parlement moest daarnaast ruim baan krijgen om de regering te controleren. Met dit plan kreeg Thorbecke echter weinig steun bij de kamer. De koning en de regenten moesten niets hebben van zijn idee?n, ze wilden de situatie in leven houden zoals hij nu was (op deze manier hielden ze veel macht en konden ze hun eigen voordelen uit de nieuwe wetsregelingen trekken). En ze kregen veel steun bij de conservatieven in de bevolking, zij waren nu eenmaal het meest geschikt om de macht te hebben

Er was onder de bevolking dus maar weinig steun voor Thorbecke's plan, toch namen de spanningen in het land behoorlijk op. Er kwamen epidemie?n zoals malaria en cholera, strenge winters, en daarnaast mislukten de graanoogsten. En de spanningen werden alleen maar groter toen er grote demonstraties en bloedige straatgevechten kwamen in grote steden als Parijs, Praag, Milaan, Boedapest en Berlijn. Overal werden de koningen en andere machthebbers bang en deden concessies naar de liberalen toe om te zorgen dat ze aan de macht konden blijven. Ook in Nederland gebeurde dit, toch was het nog relatief rustig. Maar Willem II (hij had zijn vader opgevolgd in 1840) zag ook wat er allemaal gebeurde in de rest van Europa en werd nerveus. Daarom gaf hij Thorbecke in 1848 de opdracht op een grondwet te schrijven. Binnen drie weken was hij af. Het werd een van de modernste grondwetten van Europa, zo werd er vastgelegd dat de Tweede Kamerleden direct werden gekozen door de burgers. De Eerste Kamer werd gekozen door de Provinciale Staten maar kreeg maar weinig invloed. De Tweede Kamer had voortaan de macht. In de grondwet werd ook geregeld dat de ministers verantwoording moesten afleggen tegen over het parlement. Daarnaast werd de macht van de koning aan banden gelegd, hij werd voortaan 'onschendbaar'. Dit wil zeggen dat als hij iets verkeerds deed de ministers daarvoor verantwoordelijk waren.#p#分页标题#e#

Ook de burgers kregen door deze grondwet meer rechten, zo kregen ze vrijheid van godsdienst, meningsuiting, drukpers, vergadering en vereniging. Deze rechten worden ook wel de klassieke grondrechten genoemd. Thorbecke voelde echter niks voor een algemeen kiesrecht. Hij legde in de grondwet een censuskiesrecht vast. Hierdoor kon slechts 10% van de volwassen mannen stemmen.

Willem II kreeg echter al snel spijt van zijn beslissing, en hij wilde het allemaal zo snel mogelijk terug te draaien. Maar hij overleed in 1849 aan een hartaanval. Zijn opvolger koning Willem III probeerde het nog wel maar dit leverde heftige botsingen op met de Tweede Kamer. En deze poging lukte dan ook niet. Voortaan had de Tweede Kamer de macht in het land.

In 1887 werden er opnieuw wat wijzigingen aangebracht, ze waren niet groots, maar bleken later toch van belang te zijn. Tot nu toe mocht maar 10% van de volwassen mannen stemmen, voortaan werd het kiesrecht toegekend aan mannen met zekere 'kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand'. Deze eisen werden steeds soepeler en al snel werd het aantal kiesgerechtigden fors uitgebreid. Ook waren er nu meer mogelijkheden om lid te worden van de Eerste Kamer. 1917 is een vrij bekend jaartal, voornamelijk bekend om de 'schoolstrijd' (vanaf nu had het bijzonder onderwijs op gelijke voet recht op financi?le steun van de overheid als het openbaar onderwijs), en voortaan mochten alle mannen ouder dan 23 jaar stemmen en er kwam passief vrouwenkiesrecht! In 1922 kreeg het actief vrouwenkiesrecht een basis in de Grondwet, nadat het in 1919 al bij een gewone wet was ingevoerd. Voortaan werden koloni?n als Nederlands-Indi?, Suriname en Cura?ao genoemd als 'delen van het Rijk'. Ook kwam er vrijstelling van dienstplicht, voor mensen met gewetensbezwaren. En een oorlogsverklaring is voortaan alleen nog mogelijk na toestemming van het parlement. In 1938 kwam er de mogelijkheid om een 'minister zonder portefeuille' te benoemen, dat is een minister zonder omschreven verantwoordelijkheden of een minister die niet aan het hoofd staat van een bepaald ministerie. Ook werd de basis voor het 'poldermodel' gelegd, dat wil zeggen dat werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaat zitten om afspraken te maken over arbeidsomstandigheden. Deze afspraken zijn niet bindend, maar eerder richtinggevend.

In 1946 wordt het mogelijk om dienstplichtigen naar Nederlands-Indi? te sturen, de wijzigingen in deze periode hangen vooral samen met dekolonisatie. In 1948/1949 werd de mogelijke soevereiniteitsoverdracht aan Indonesi? opgenomen. In 1956 kwam er voor het eerst een staatssecretaris en uitbreiding van het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer van ongeveer 100 naar 150, en 50 naar 75. In 1963 werd Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesi? overgedragen.

De kiesgerechtigde leeftijd werd in 1971 verlaagd. Vanaf nu mocht iedereen vanaf 18 jaar stemmen, het werd ook verplicht om bij wet te regelen wie er lid was van het koninklijk huis.#p#分页标题#e#

Al in 1971 waren er plannen voor een herziening. Staatscommissie Cals/Donner, onder leiding van Jo Cals en André Donner, had een rapport over de algehele herziening uitgebracht. In 1974 kwam dit weer ter discussie en leidde in 1983 tot de herziening. Dit keer werden alle artikelen besproken en aan de huidige tijd aangepast, maar de voorstellen van Cals/Donner over staatkundige vernieuwing werden niet overgenomen. Wel werden er enkele nieuwe grondrechten toegevoegd en veranderde de opzet van de Grondwet. Belangrijke wijzigingen zijn dat er nieuwe grondrechten kwamen zoals bescherming van burgers tegen discriminatie (artikel 1), een algemene vrijheid van meningsuiting, verplichting van de overheid om werkgelegenheid, bestaanszekerheid en een schoon milieu te bevorderen (de sociale grondrechten), en vastlegging van de onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10), en het menselijk lichaam (artikel 11).

Andere belangrijke wijzigingen zijn;

Amsterdam word officieel de hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden
Invoering van gelijktijdige verkiezing van alle Eerste Kamerleden voor vier jaar
Verlaging van de leeftijd om Kamerlid te worden naar 18 jaar
Eerste en Tweede Kamer kiezen zelf voor vier jaar hun voorzitter
De mogelijkheid om bij wet het kiesrecht voor de gemeenteraden open te stellen voor inwoners die geen Nederlander zijn
Verbod tot het opleggen van de doodstraf
Grondwettelijke vastlegging van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975
Invoering van de Nationale Ombudsman
Er zijn nog heel veel nieuwe herzieningen tot stand gekomen na 1983, de belangrijkste zijn bijvoorbeeld de opschorting van de diensplicht, de krijgsmacht kan ook worden ingezet voor internationale vredesoperaties en de Nationale Ombudsman werd opgenomen in de Grondwet.


Na de eerste en tweede wereldoorlog—— 第一和第二次世界大战后


In 1920 na de Eerste Wereldoorlog(1914-1918) wordt een Volkenbond opgericht. De Volkenbond wil oorlogen voorkomen door met elkaar te praten en niet te vechten. De Amerikaanse president Woodrow Wilson die zorgt dat deze organisatie vorm krijgt, weigert de volksvertegenwoordiging van de VS om er lid van te worden. Doordat er veel belangrijke landen niet lid worden mislukt de Volkenbond. De Volkenbond wordt in 1946 opgeheven. De Verenigde Naties kan worden gezien als de opvolger van de Volkenbond.

Duitsland valt Polen aan op 1 september 1939, daarmee begint de tweede Wereldoorlog die stopt in 1945.

Joden, zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten, en politieke tegenstanders werden meestal opgepakt en vermoord.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Nederland bezet door de Nazi's. De Nazi's voeren allerlei andere wetten is. Politieke partijen zijn verboden in Nederland. De mensen mogen niet meer een vergadering bezoeken of organiseren zonder toestemmen van de bezetters. De Nazi's controleren alles zo ook de Media, voor de Nederlanders is het met de persvrijheid gedaan. Ze mogen niet meer schrijven, filmen en op de radio zeggen wat ze willen of vinden. Dat wordt censuur genoemd.#p#分页标题#e#

In 1945, na de Tweede Wereldoorlog wordt de Verenigde Naties opgericht door 51 landen die zich wilden inzetten voor de vrede. Daardoor kon er meer internationale samenwerking en collectieve veiligheid komen. Landen die bij de VN wilden horen moesten een verdrag(VN-Handvest) tekenen daarin stonden de basisprincipes hoe de landen met elkaar om moesten gaan. Volgens het Handvest zijn er vier doelstellingen: de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen alle naties, Samenwerking bij het oplossen van internationale problemen en het naleven van de mensenrechten, de bevordering van de internationale vrede en veiligheid en De VN wil centrale plaats zijn waar de naties bijeen kunnen komen.

191 landen zijn na 1945 bij de Verenigde Naties gekomen, ongeveer alle landen van de wereld. De VN stuurt soms militaire naar landen waar enorme problemen zijn. Het leger van de VN bestaan uit militairen van over de hele wereld, ook Nederlandse militairen doen daaraan mee. Het leger van de Verenigde Naties is bedoeld als een Vredesleger. Ze helpen de landen die in oorlog zijn dat doen ze doormiddel van water, voedsel en medicijnen te brengen. Soms komt het voor dat de acties van het VN-leger mislukken.

De vertegenwoordigers van de VN-landen komen vaak bijeen om afspraken en plannen te maken. Ze maken bijvoorbeeld plannen voor: bescherming van het milieu,de verdeling van het voedsel en schoon drinkwater in landen waar de mensen honger lijden en ze maken afspraken over de bestrijding van besmettelijke ziekten.

Binnen de VN zijn hier verschillende afdelingen voor.

In 1946 wordt Unicef opgericht voor kinderen die hulp nodig hadden na de Tweede Wereldoorlog. Unicef probeert nu de leefomstandigheden van kinderen over de hele wereld te verbeteren. Maar hier later meer over.

In 1948 neemt de Verenigde Naties de 'universele Verklaring van de Rechten van de Mens' aan. De UVRM is een verklaring, geen verdrag dat wil zeggen dat het niet bindend is. De UVRM kun je zien als een offici?le belofte van alle VN-landen om zich bezig te houden met de rechten van de mens.

In 1949 neemt de Verenigde Naties ook de 'Verklaring van de Rechten van het Kind' aan. Ook dit is alleen een verklaring en geen verdrag.

In Groot-Brittanni? wordt in 1961 de organisatie Amnesty International opgericht. Het is een onpartijdige, ongebonden, onafhankelijke wereldwijde organisatie. Amnesty streeft naar een wereld waarin iedereen gelijk. Maar ook hier later over.


Dag van de mensenrechten—— 人权日


10 december, is de datum waarop in 1948 de VN de Universele verklaring voor de rechten van de mens heeft getekend. Vooral sinds de jaren tachtig word op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. En wordt er extra aandacht gevraagd voor de mensenrechten en organisaties zoals Amnesty International laten dan ook duidelijk zien wat hun belangrijkste punten zijn en met welke projecten ze op dat moment bezig zijn en wat ze allemaal willen doen.#p#分页标题#e#

Op 10 december 1988 werden wereldwijd door Amnesty International ongeveer 13 a14 miljoen handtekeningen verzameld voor ondersteuning van de 50ste verjaardag van de Universele verklaring. Op deze dag wordt, ook de Nobelplrijs van de Vrede uitgereikt.

Er is een oud Chinees spreekwoord dat zegt: het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. Daarom kozen de oprichters van Amnesty International het kaarsje met het prikkeldraad als symbool. De kaars staat voor de hoop en het leven. Het prikkeldraad om het kaarsje symboliseert de gevangenschap en de onderdrukking.


Amnesty international—— 国际特赦组织


Amnesty International is een stichting die streeft naar een wereld waarin iedereen dezelfde rechten heeft, en voornamelijk dat iedereen die kan naleven. (De rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.)

Sinds 1961 zet Amnesty International zich in voor de naleving van deze rechten, eerst werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Ondertussen zet Amnesty zich ook al in voor schendingen door gewapende oppositiegroepen en schendingen in de 'privésfeer', zoals huiselijk geweld.

Sinds 2001 houd Amnesty zich ook bezig met schendingen van sociaal-economische rechten.

Amnesty doet eerst zeer zorgvuldig onderzoek naar bepaalde schendingen voor ze tot actie overgaan. Verschillende onderzoeksteams gaan op onderzoeksmissies om de mensenrechtensituaties ter plekke te onderzoeken. Een team van experts op verschillende gebieden gaat met ze mee. Hierdoor weten ze genoeg van de kwestie af, en is het betrouwbaarder om de schendingen aan de kaak te stellen.

Amnesty International is een onafhankelijke beweging, ze willen geen financi?le bijdrage van de overheid, maar alleen van sponsors, debutanten en collectes. Amnesty heeft bijna 2,2 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met ruim 300.000 leden één van de grootste afdelingen.

Amnesty International bedenkt ook verschillende programma's, zoals alternatieve middelen zoals theatervoorstellingen en het ondersteunen van de locale bevolking in Afrika, om daar de mensenrechten te verbeteren. Ook hebben ze natuurlijk meer campagnes, zoals handtekeningenacties en andere stunts om meer aandacht te trekken en de situaties te verbeteren.

Lopende acties waar je je (online) voor kan inschrijven zijn o.a. deze volgende;


Kom in actie voor de vrouwen van Bosni?—— 在行动上对波斯尼亚的女人


In de Bosnische oorlog (1992-1995) werden verkrachting en ander seksueel geweld op grote schaal ingezet als oorlogswapen. De vrouwen die dit overleefden, kampen nu nog met de desastreuze gevolgen. Terwijl de daders vrij rondlopen en carrière maken, laat de staat deze vrouwen in de kou staan. Voor deze vrouwen en andere slachtoffers van seksueel geweld als oorlogswapen voert Amnesty de campagne Stop Geweld tegen Vrouwen.#p#分页标题#e#


Paraguay: Inheemse bevolkingsgroepen—— 巴拉圭:土著居民

RSVP: 1 december - 1 februari

Al meer dan tien jaar leven zowel negentig families van de inheemse Yakye Axa-gemeenschap als een vergelijkbaar aantal leden van de Sawhoyamaxa-gemeenschap op een klein stukje land.


Nicaragua: Negen vrouwen ge?ntimideerd—— 尼加拉瓜:九个女人骚扰

RSVP: 1 december - 1 februari

In oktober 2007 werd er een aanklacht ingediend tegen negen bekende vrouwenrechtenverdedigers die voor verschillende non-gouvernementele organisaties werken.


Irak: Vastgehouden zonder proces—— 伊拉克:被拘禁的过程

RSVP: 1 december - 1 februari

Walid Yunis Ahmad werd op 6 februari 2000 gearresteerd in Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan. Hij werkte voor de lokale radio en televisie.


Bhopal: 25 jaar onrecht—— 博帕尔:25年的不公正

Schrijfactie: 1 november - 4 december 2009

Op 3 december 1984 ontplofte in het Indiase Bhopal een pesticidenfabriek. Zeven- tot tienduizend mensen vonden direct de dood, vijftienduizend mensen overleden kort daarna. 120.000 mensen liepen blijvende gezondheidsschade op.


Griekenland: Aanval Bulgaarse vakbondsleider—— 希腊:攻击保加利亚领袖

RSVP: 1 november 2009 - 1 januari 2010

Konstantina Kuneva, een Bulgaarse migrant en vakbondsleider, raakte zwaargewond toen een man in Athene in december 2008 zwavelzuur in haar gezicht gooide. Ze raakte enkele dagen in coma en is nu aan een oog blind en aan het andere oog slechtziend. Ook haar stembanden en luchtpijp raakten zwaar beschadigd. Kuneva zal nog verschillende operaties moeten ondergaan.


Congo (DRC): Marteling in de gevangenis—— 刚果(金):在监狱里的酷刑

RSVP: 1 november 2009 - 1 januari 2010

Kolonel Paul Ndokayi, hoofd van een programma dat voormalige milities in Congo demobiliseert, werd in november 2006 in Kinshasa gearresteerd. Tijdens zijn gevangenschap werd hij mishandeld en gemarteld.

Nepal: Bedreigingen gezondheidsadviseur
RSVP: 1 november 2009 - 1 januari 2010

Rita Mahato Chamar is werkzaam als gezondheidsadviseur bij het rehabilitatiecentrum (WOREC) voor vrouwen in het Siraha district in Nepal. Ze werd meerdere malen bedreigd met ontvoering, verkrachting en kidnapping als gevolg van haar werk voor vrouwen die het slachtoffer werden van geweld.


Unicef—— 联合国儿童基金会

Wat doet Unicef? Unicef zorgt ervoor dat elk land de
rechten van kinderen respecteert en of ze die ook naleven.
Unicef helpt kinderen over de hele wereld bij het overleven van: armoede,ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen maar dan ook echt miljoenen kinderen hebben een moeilijk leven en dat kunnen veel kinderen zich hier in Nederland niet voorstellen, dat is ook wel logisch want hier is alles gewoon goed geregeld en er word voor iedereen gezorgt.#p#分页标题#e#

Dankzij Unicef kunnen miljoenen kinderen naar school. Veel kinderen worden inge?nt tegen vele dodelijke ziektes zoals bijvoorbeeld de mazelen. De kinderen krijgen gezonde voeding. Unicef werkt ook hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, daar is Unicef ook bij rampen en oorlogen is Unicef om voor de kinderen en hun families te zorgen. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van Unicef bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Unicef is actief in 190 landen. Aan de rijke landen vraagt Unicef geld en steun zodat de hulpprogramma's in ontwikkelingslanden tot stand kunnen komen.

Dit zijn enkele acties van UNICEF:
Het vaccineren van kinderen is een van de meest goedkope en meest effectieve manier om kindersterfte en ziekte tegen te gaan of zelfs te stoppen. Maar de gezondheidszorg in Zimbabwe is op dit moment niet in staat om dit op grote schaal te doen. Ziekenhuizen missen de juiste medicijnen en hebben te weinig personeel en voorzieningen. Zonder de Child Health Days (Gezondheidsdagen voor kinderen) zouden de meeste Zimbabwaanse kinderen nooit worden gevaccineerd tegen veel voorkomen ziektes.

Een van de belangrijkste doelen van de Gezondheidsdagen is om malaria tegen te gaan. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn erg kwetsbaar, zo ook zwangere vrouwen. Malaria is levensgevaarlijk voor zowel de moeder als haar ongeboren kind.

Wat doet UNICEF dan precies voor de preventieve gezondheidszorg?

Verspreiden van muskietennetten en muggendodende sprays
UNICEF organiseert Nationale Gezondheidsdagen voor kinderen
Vaccinatiecampagnes tegen de gevaarlijkste ziektes.
Hiv en aids in Zuid-afrika: Nergens ter wereld vormen hiv en aids zo'n bedreiging voor de bevolking als in Zuid-Afrika. Aids is in Zuid-afrika de belangrijkste doodsoorzaak bij moeders en kinderen. Besmetting van moeder op kind rond zwangerschap en geboorte veroorzaakt erg veel nieuwe hiv-gevallen. Ook stijgt het aantal besmette kinderen nog steeds. Maar vaak in arma landen wordt er weinig tot niets aan gedaan.

Wat doet UNICEF dan precies voor Hiv en aids in Zuid-afrika?

Verstrekken aidsremmers en andere medicijnen aan zwangere vrouwen
Trainen hulpverleners en bewustmaken van de psychosociale kant van de ziekte
Aandacht voor hiv en aids in de onderwijsprogramma's
Bemiddelen in huisvesting voor aidswezen
Onderwijs voor meisjes in Jemen: Alle kinderen hebben recht op onderwijs, maar in Jemen komen veel meisjes nooit van hun leven in de schoolbanken terecht. Vooral op het platteland is de situatie erg slecht en de meisjes volgen geen of zelden onderwijs. Sommigen mogen wel naar school maar dan maar voor een paar jaar van hun ouders. Ongeveer 75% van de meisjes en vrouwen zijn analfabeet.

Wat doet UNICEF precies voor de meisjes in Jemen?

Opzetten onderwijsprogramma in vijf plattelandsprovincies#p#分页标题#e#
Trainingen voor onderwijzers en bijdragen aan de ontwikkeling van lesmateriaal
Emancipatie van vrouwen en meisjes.


Nawoord—— 结论


Zoals we al hadden gezegd moet iedereen in havo 5 een profielwerkstuk maken.

We kregen daar informatie over en toen moesten we aan de slag, dat vonden wij erg lastig. We hadden gekozen voor: de geschiedenis van de prostitutie maar dat bleek later wat te lastig. We konden daar erg weinig informatie over vinden, omdat die wereld nog een beetje gesloten is.

Uiteindelijk hebben we dus gekozen voor: Mensenrechten. Dat was een goede keuze. We hebben veel van dit werkstuk geleerd ook omdat we er veel aandacht en tijd aan hebben besteed. Af en toe was het wel lastig omdat op internet en boeken overal andere jaartallen staan van waarneer iets is begonnen. Ook vonden wij het erg interessant want veel mensen weten wel iets van de mensenrechten, maar lang niet alle mensenrechten wij dus ook niet, maar dat is nu een stuk duidelijker geworden.

Wij zijn na dit werkstuk ervan overtuigt dat we ons allemaal aan de mensenrechten moeten houden en dat iedereen ook moet weten welke rechten ze hebben. Er moet meer aandacht worden besteed om de mensenrechten beter onder de mens te krijgen.

Al met al was het een zeer geslaagd werkstuk. En hebben we veel van dit werkstuk geleerd.

(责任编辑:www.ukthesis.org)


------分隔符-------------------------------------
留学论文网联系方式
推荐内容
 • 法律作业:我们所知道的国际法...

  本文把国际法与其他法律进行了比较,也以联合国制定的国际法为一个例子,告诉了我们所知道的国际法以及它的正式形成。...

 • 议会制度的比较

  在议会制度中,大部分的机构都有两种类型的机构,在整个国家的运转中,共同工作。其中一个是下议院,另一个是上议院。议会制度的透明,责任,生产力和遵循法度,避免国家经......

 • Law Essays-知识产...

  知识产权可以是任何商业价值的工具,知识产权涵盖了广泛的情况和产品,最常见的权利是设计,版权,专利和商标。这些知识产权的目的是保护不同领域的发明。...

 • 了解世界的法律体系Law E...

  本文主要简述了世界法律体系的法律。由普通法律体系,民法体系,法律制度之间的差异和相似之处,刑法和民法这几部分组成。 ...

 • 法律系作业:The Liti...

  本文是一篇关于法律学专业的留学生选择课程和职业发扎方向的课程作业,在法律学校,最难解决的问题之一就是选择一个诉讼还是事务性的职业。本文介绍了两者负责的主要内容,......

 • 法学专业留学essay的写作...

  对于需要书定留学生论文的朋友们来说,很多专业的要求并不太清楚,所以很难撰写出来一篇合格的论文,本网站可以提供各种专业的论文代写服务。...